Tikina: Nawaka

Kedratou iCavuti:

Nalagi na Momo na Tui Nawaka

Na veikorokoro i Nawaka:
Nawaka, Namulomulo, Vatutu, Yavuna, Tubenasolo