Tikina: Nalotawa

Kedratou iCavuti:

Namaravulevu na Momo na Tui Yakete

Na veikorokoro i Nalotawa:
Nalotawa, Navilawa, Nanuku, Tukuraki, Yaloku