Tikina: Naroko

Kedratou iCavuti:

Tui Yavulevu

Na veikorokoro Naroko:
Nokonoko, Vaidoko, Narara, Danivau, Naboutolu