Tikina: Batiki

Kedratou iCavuti:

Turaga Tora ni Bau

Na veikorokoro i Batiki:
Mua, Yavu, Manuku, Naigani